สำหรับบุคลากร

งานวิจัย

         แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน CMU Journal  
         แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มช.  
         แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)  
         แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ เดินทางต่างประเทศ (งบคณะวิทย์)   
         บันทึกส่งรายงานวิจัย
         บันทึกส่งเอกสารของนักศึกษาทุน สกอ.
         บันทึกเสนอขอรับค่าตีพิมพ์ผลงาน
         บันทึกเสนอขอใช้เงิน MOU.
         แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนจัดทำสื่อการสอน
         หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      * หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ TH sarabun IT๙ ได้ที่นี่    ดาวน์โหลดฟอนต์ TH sarabun IT๙งานวิชาการ

         แนวทางการรับนักศึกษา ป.เอก-ป.โท (แบบ 1)   
         แบบฟอร์มข้อมูลรายชื่อคณาจารย์เพื่อบรรจุในเล่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561   
         มคอ.3 - ฉบับย่อ
         มคอ.3
         มคอ.3 หมวดที่ 2 - eng.
         มคอ.5
         แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา
         แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา
         แบบฟอร์มขอเปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา(ภาควิชาชีววิทยา)
         แบบฟอร์มแต่งตั้งกก.สอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้
         ฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
         แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ
         แบบฟอร์มเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจำ

      * หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ TH sarabun IT๙ ได้ที่นี่    ดาวน์โหลดฟอนต์ TH sarabun IT๙


งานอื่นๆ

         แบบฟอร์มแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า , น้ำประปา และอื่นๆ
         แบบฟอร์มขออนุญาตผ่านเข้า-ออกอาคารชีววิทยาสำหรับนักศึกษา      * หมายเหตุ  สามารถดาวน์โหลด ฟอนต์ TH sarabun IT๙ ได้ที่นี่    ดาวน์โหลดฟอนต์ TH sarabun IT๙