อาจารย์ประจำสาขา

สาขาวิชาชีววิทยา

ผศ.ดร.สิริพร    โรจน์อารยานนท์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.สิริพร    โรจน์อารยานนท์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. SIRIPHORN     ROTARAYANONT
      อีเมล :    siriphorn.biocmu@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 2401
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2420  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56600701500

รศ.ดร.กานดา     หวังชัย

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.กานดา    หวังชัย
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. KANDA   WHANGCHAI
      อีเมล :    kanda@chiangmai.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 1109   
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 1(ส่วนห้องปฏิบัติการ) ชั้น 1 ห้อง BB1105B 
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504710797

ผศ.ดร.กอบเกียรติ   แสงนิล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.กอบเกียรติ   แสงนิล
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. KOBKIAT    SAENGNIL
      อีเมล :    kobkiat_s@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 1108   
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 1(ส่วนห้องปฏิบัติการ) ชั้น 1  ห้อง BB1103 
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13805883100

รศ.ดร.จตุพล    คำปวนสาย

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.จตุพล    คำปวนสาย
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. JATUPOL    KAMPUANSAI
      อีเมล :    jatupol_k@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน :  อาคารปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ส่วนต่อเติม) ชั้น 2
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15822169000

ผศ.ดร.จารุณี    จูงกลาง

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.จารุณี    จูงกลาง
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. JARUNEE     JUNGKANG
      อีเมล :    jaruneej@yahoo.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 1(ส่วนห้องปฏิบัติการ)  ชั้น 2  ห้อง BB1211   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507453618

ผศ.ดร.ชิตชล    ผลารักษ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ชิตชล    ผลารักษ์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. CHITCHOL     PHALARAKSH
      อีเมล :    chitcholp@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    ต่อ    3100
      ห้องทำงาน :  อาคารปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ส่วนต่อเติม)  ชั้น 1
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25221820200

ผศ.ดร. เดชา    ทาปัญญา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร. เดชา    ทาปัญญา
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. DACHA     TAPUNYA
      อีเมล :    thapanya2@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    ต่อ    2417
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2408  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55807277500

อ.ดร. เดีย  พนิตนาถ    แชนนอน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร. เดีย  พนิตนาถ    แชนนอน
      Name (Eng) :    Lect. Dr. DIA PANITNARD     SHANNON
      อีเมล :    p.dia.shannon@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 2407
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2423  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=47062056600

ผศ.ดร.ธนวัฒน์    เชาวสกู

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ธนวัฒน์    เชาวสกู
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. TANAWAT     CHAOWASKU
      อีเมล :    cyathostemma@yahoo.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    ต่อ    2403
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2 ชั้น 5 ห้อง BB2424
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25642724200

ผศ.ดร.ธนียา    เจติยานุกรกุล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ธนียา    เจติยานุกรกุล
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. THANEEYA     CHEITYANUKORNKUL
      อีเมล :    scitchty@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง 2409   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506476477

ผศ.นฎา    อารยะสกุล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.นฎา    อารยะสกุล
      Name (Eng) :    Asst. Prof. NADA    ARAYASAKUL
      อีเมล :    hippo_555@yahoo.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    2405
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2419  
      ผลงานวิจัย :     -

อ.ดร.นรินทร์    พรินทรากุล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.นรินทร์    พรินทรากุล
      Name (Eng) :    Lect. Dr. NARIN     PRINTARAKUL
      อีเมล :    kame_cobtor@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61  ต่อ   1301
      ห้องทำงาน :  ;อาคารชีววิทยา 1 (ส่วนห้องปฏิบัติการ)  ชั้น 3  ห้อง BB1300B  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

ผศ.ดร.นันทิยา     อัจจิมารังษี

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.นันทิยา     อัจจิมารังษี
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. NANTIYA    AGGIMARRANGSEE
      อีเมล :    nantiya.a@cmu.ac.th ,   aggimarangsee@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61  ต่อ 2203  
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 3 ห้อง 2205  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16834289100

รศ.ดร.ประสิทธิ์    วังภคพัฒนวงศ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.ประสิทธิ์    วังภคพัฒนวงศ์
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. PRASIT    WANGPAKAPATTANAWONG
      อีเมล :    prasitwang@yahoo.com ,  prasit.w@chiangmai.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    2409
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง  BB2427 
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

ผศ.ดร.พิมลรัตน์    เทียนสวัสดิ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.พิมลรัตน์    เทียนสวัสดิ์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. PIMONRAT    TIANSAWAT
      อีเมล :    tiansawat@yahoo.co.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 2408
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2425  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55671126200

ผศ.ดร.พีระวุฒิ   วงศ์สวัสดิ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.พีระวุฒิ   วงศ์สวัสดิ์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. PHERAVUT   WONGSAWAD
      อีเมล :    pheravut.wong@cmu.ac.th , pheravut@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943474-75   
      ห้องทำงาน :   อาคารบริการวิชาการจีโนมฯ   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13104889200

ผศ.ดร.ภัทรพล    ลีธนัชอุดม

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ภัทรพล    ลีธนัชอุดม
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. PATHRAPOL     LITHANATUDOM
      อีเมล :    pathrapol_li@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :    อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 9   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=33267773400

อ.ดร.ภัทรสุดา    ฉายาภักดี

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.ภัทรสุดา    ฉายาภักดี
      Name (Eng) :    Lect. Dr. PATTARASUDA    CHAYAPAKDEE
      อีเมล :    pattarasuda.c@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-941946-48   
      ห้องทำงาน :    อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 9
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com


รศ.ดร.มัสลิน    โอสถานันต์กุล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.มัสลิน    โอสถานันต์กุล
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. MASLIN     OSATHANUNKUL
      อีเมล :    omaslin@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48    
      ห้องทำงาน :    อาคาร 40 ปี  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 9   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36193090100

ผศ.ดร.วนารักษ์    ไซพันธ์แก้ว

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.วนารักษ์    ไซพันธ์แก้ว
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. WANARUK     SAIPUNKAEW
      อีเมล :    saipunkaew.w@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB2421 
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10041577300

อ.ดร.วาทิต    โคกทอง

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.วาทิต    โคกทอง
      Name (Eng) :    Lect. Dr. WATIT    KHOKTHONG
      อีเมล :    watit.khokthong@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :  อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 7 ห้อง 1722  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

อ.ดร.วิทยา    ภีระ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.วิทยา    ภีระ
      Name (Eng) :    Lect. Dr. WITTAYA    PHEERA
      อีเมล :    wittayapheera@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2407  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=49663903400

รศ.วีระศักดิ์    รุ่งเรืองวงศ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.วีระศักดิ์    รุ่งเรืองวงศ์
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. WEERASAK    ROONGRUANGWONG
      อีเมล :    weerasak_air@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1303
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 1 (ส่วนห้องปฏิบัติการ)  ชั้น 3  ห้อง BB1301 
      ผลงานวิจัย : -

ผศ.ดร.สุทธาธร    ไชยเรืองศรี

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.สุทธาธร    ไชยเรืองศรี
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. SUTTHATHORN     CHAIRUANGSRI
      อีเมล :    s.suwann@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 3101 
      ห้องทำงาน :  อาคารปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ส่วนต่อเติม) ชั้น 1
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56143102200

อ.ดร.หทัยชนก    ปันดิษฐ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.หทัยชนก    ปันดิษฐ์
      Name (Eng) :    Lect. Dr. HATAICHANOK     PANDITH
      อีเมล :    hataichanok064@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB2426    
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55341504400

รศ.ดร.อรุโณทัย    จำปีทอง

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.อรุโณทัย    จำปีทอง
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. ARUNOTHAI     JAMPEETONG
      อีเมล :    arunothai.2519@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 1203   
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 1(ส่วนห้องปฏิบัติการ) ชั้น 2  ห้อง BB1209 
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

รศ.ดร.อลิส    ชาร์ป

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.อลิส    ชาร์ป
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. ALICE    SHARP
      อีเมล :    aliciajansharp@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :  อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 7 ห้อง 1722  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

ผศ.ดร.อังคณา    อินตา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.อังคณา    อินตา
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. ANGKHANA     INTA
      อีเมล :    aungkanainta@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    ต่อ    2303
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 4  ห้อง BB2305    
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23492241300

อ.ดร.อิสสระ    ปะทะวัง

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.อิสสระ    ปะทะวัง
      Name (Eng) :    Lect. Dr. ISARA     PATAWANG
      อีเมล :    patawang1411@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61    
      ห้องทำงาน :    อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2401  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  , www.scopus.com

ผศ.ดร.อุษรา    ปัญญา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.อุษรา    ปัญญา
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. AUSSARA     PANYA
      อีเมล :    sapaya116@gmail.com ,  aussara.pan@mahidol.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :    อาคารปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ส่วนต่อเติม) ชั้น 4      
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36864464800

ผศ.ดร.อุษาวดี   ชนสุต

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.อุษาวดี   ชนสุต
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. USAWADEE    CHANASUT
      อีเมล :    u_chanasut@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1206
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 1 (ส่วนห้องปฏิบัติการ) ชั้น 2   
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506042010

ผศ.ดร.สตีเฟ่น    เอลเลียต

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.สตีเฟ่น    เอลเลียต
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. STEPHEN    ELLIOTT
      อีเมล :    stephen_elliott1@yahoo.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :  อาคารหอพรรณไม้       
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7401666503

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

รศ.ดร.วสุ    ปฐมอารีย์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.วสุ    ปฐมอารีย์
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. WASU     PATHOM-AREE
      อีเมล :    wasu215793@gmail.com
      เบอร์โทร :    053-941946-48 ต่อ    111
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

ผศ.ดร.จอมขวัญ    มีรักษ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.จอมขวัญ    มีรักษ์
      Name (Eng) :    Asst. Dr. JOMKHWAN     MEERAK
      อีเมล :    jomjoyjon@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    142
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23568361100

ผศ.ดร.จีรพร    เพกเกาะ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.จีรพร    เพกเกาะ
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. JERAPORN     PEKKOH
      อีเมล :    jeeraporn.p@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    115
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8059371600

ผศ.ดร.ชยากร    ภูมาศ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ชยากร    ภูมาศ
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. CHAYAKORN     PUMAS
      อีเมล :    chayakorn.pumas@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    116
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36992486900

อ.ดร.ณัฐพล    น้อยรังษี

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.ณัฐพล    น้อยรังษี
      Name (Eng) :    Lect. Dr. NUTTAPOL     NOIRUNGSEE
      อีเมล :    nuttapol.noirungsee@outlook.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211958912

ผศ.ดร.เทิด    ดิษยธนูวัฒน์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.เทิด    ดิษยธนูวัฒน์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. TERD     DISAYATHANOOWAT
      อีเมล :    Terd.dis@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48  ต่อ  124
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53871318100

ผศ.ดร.ธารารัตน์    ชือตอฟ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ธารารัตน์    ชือตอฟ
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. THARARAT     CHITOV
      อีเมล :    tara.chitov@gmail.com  ,  thararat.chitov@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    117
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25228370700

ผศ.ดร.นฤมล    ทองไว

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.นฤมล    ทองไว
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. NARUMOL     THONGWAI
      อีเมล :    nthongw@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 2419 
      ห้องทำงาน :    อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2410  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25926218000

ผศ.ดร.เนตรชนก    รอดรัศมี

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.เนตรชนก    รอดรัศมี
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. NADCHANOK     RODRUSSAMEE
      อีเมล :    tingabell_fern@hotmail.com  ,  nadchanok.r@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-941946-48  ต่อ   123
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35312366100

ผศ.ดร.บุญสม    บุษบรรณ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.บุญสม    บุษบรรณ์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. BOONSOM     BUSSABAN
      อีเมล :    bussaban@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    145
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801343266

อ.ดร.พชร    สัตยวรรธน์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.พชร    สัตยวรรธน์
      Name (Eng) :    Lect. Dr. PACHARA     SATTAYAWAT
      อีเมล :    pachara_s@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-941946-48
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  ห้อง 2717
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

รศ.ดร.ภาณุวรรณ    จันทวรรณกูร

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.ภาณุวรรณ    จันทวรรณกูร
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. PANUWAN     CHANTAWANNAKUL
      อีเมล :    panuwan@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    112
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56003534200

ผศ.ดร.ยิ่งมณี    ตระกูลพัว

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.ยิ่งมณี    ตระกูลพัว
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. YINGMANEE    TRAGOOLPUA
      อีเมล :    yingmanee.t@cmu.ac.th  ,  yboony@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    119
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23135895300

ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร    ลำยอง

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สายสมร    ลำยอง
      Name (Eng) :    Professor Emeritus Dr. SAISAMORN    LUMYONG
      อีเมล :    scboi009@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    144
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

รศ.ดร.อิทธญากรณ์    พรหมพุทธา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.อิทธญากรณ์    พรหมพุทธา
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. ITTHAYAKORN     PROMPUTTHA
      อีเมล :    ppam118@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-941946-48 ต่อ    118
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี   คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 7  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507588186

สาขาวิชาสัตววิทยา

ผศ.ดร.กนกพร    แสนเพชร

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.กนกพร    แสนเพชร
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. KANOKPORN     SAENPHET
      อีเมล :    stit.Lilo123@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 7200
      ห้องทำงาน : อาคารสัตว์ทดลอง
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15751640600

อ.ดร.ณัฐวดี    นันตรัตน์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.ณัฐวดี    นันตรัตน์
      Name (Eng) :    Lect. Dr. NATTAWADEE    NANTARAT
      อีเมล :    i_enzymes@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   ต่อ 
      ห้องทำงาน :  อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 3 ห้อง BB 2203  
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55877437800

อ.ดร.ปรียาพร    บุตรบุญชู

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.ปรียาพร    บุตรบุญชู
      Name (Eng) :    Lect. Dr. PREEYAPORN    BUTBOONCHOO
      อีเมล :    p.bootboonchoo@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :   อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 3
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56926647800

ผศ.ดร.พัชญ์วัญญ์     อาจิณาจารย์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.พัชญ์วัญญ์     อาจิณาจารย์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. PHATCHAWAN   ARJINAJARN
      อีเมล :    arjinajarn_jin@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61  ต่อ  2414
      ห้องทำงาน : อาคารสัตว์ทดลอง
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55208155100

รศ.ดร.มนพร   มานะบุญ  พูลแก้ว

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.มนพร  มานะบุญ   พูลแก้ว
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. MANAPORN  MANABOON  POOLKAEW
      อีเมล :    m_manaboon@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61  ต่อ  1304
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 1 (ส่วนห้องปฏิบัติการ)  ชั้น 3  ห้อง BB 1302
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23397721500

ผศ.ดร.มนฤดี     ชัยโพธิ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.มนฤดี     ชัยโพธิ์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. MONRUDEE   CHAIPO
      อีเมล :    mondy.chaiyapo@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61  ต่อ  2402
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 5 ห้อง BB 2422  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

อ.ดร.วรารัตน์    บุญเจริญู

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     อ.ดร.วรารัตน์    บุญเจริญ
      Name (Eng) :    Lect. Dr. WARARUT    BUNCHAROEN
      อีเมล :    applepaleel@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61   
      ห้องทำงาน :   อาคารสัตว์ทดลอง
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191613332


ผศ.ดร.สวัสดิ์    สนิทจันทร์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     ผศ.ดร.สวัสดิ์    สนิทจันทร์
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. SAWAT     SANITJAN
      อีเมล :    sawat.s@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 1 ชั้น 2 ห้องพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34769079900

รศ.ดร.สิริวดี    ชมเดช

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :     รศ.ดร.สิริวดี    ชมเดช
      Name (Eng) :    Assoc. Prof. Dr. SIRIWADEE     CHOMDEJ
      อีเมล :    siriwadee@yahoo.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 2302
      ห้องทำงาน :   อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 4 ห้อง BB 2306  
      ผลงานวิจัย :
       -  CURRICULUM VITAE  ,   www.scopus.com

ผศ.ดร.สุภาพ    แสนเพชร

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :    ผศ.ดร.สุภาพ    แสนเพชร
      Name (Eng) :    Asst. Prof. Dr. SUPAP     SAENPHET
      อีเมล :    papom2345@yahoo.com ,   bissu.cmu@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ 7100
      ห้องทำงาน : อาคารสัตว์ทดลอง
      ผลงานวิจัย :
      www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15751880500