เจ้าหน้าที่


งานธุรการ

นางราตรี   ใจสัตย์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางราตรี   ใจสัตย์
      อีเมล :    rjaisut@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1102
      ห้องทำงาน :     ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน
      งานที่รับผิดชอบ :     หัวหน้างานธุรการ

นางธนวรรณ   อินทราทิพย์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางธนวรรณ   อินทราทิพย์
      อีเมล :    Intra_tip@hotmail.com , orawan.i@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1104
      ห้องทำงาน :     ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน
      งานที่รับผิดชอบ :     เจ้าหน้าที่งานด้านวิชาการ

นางไพลิน    สุวรรณ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางไพลิน    สุวรรณ์
      อีเมล :    -
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1101
      ห้องทำงาน : ห้องธุรการ  อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานบริการทั่วไป
      งานที่รับผิดชอบ :    งานบริการทั่วไป

นางสาวรุ่งวิไล   ปินตาสะอาด

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวรุ่งวิไล   ปินตาสะอาด
      อีเมล :    p_por77@hotmail.com , rungwilai.pin@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1105 , 5101
      ห้องทำงาน :     ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน
      งานที่รับผิดชอบ :
      เจ้าหน้าที่งานพัสดุ , งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (โครงการความหลากหลายฯ)

นายภูริวัจน์   พรมเสน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายภูริวัจน์   พรมเสน
      อีเมล :    evo_and_nova@hotgmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1101
      ห้องทำงาน : ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าาที่สำนักงาน
      งานที่รับผิดชอบ :     เจ้าหน้าที่งานด้าน IT , งานซ่อมแซม

นางสาวญานุมาศ   ปัญญา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวญานุมาศ   ปัญญา
      อีเมล :    yanumad.py@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1103
      ห้องทำงาน :     ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน
      งานที่รับผิดชอบ :     เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวกนกวรรณ   งามใจ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวกนกวรรณ   งามใจ
      อีเมล :    Kanokwan_mk@outlook.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    5101
      ห้องทำงาน :     ห้องธุรการ   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน
      งานที่รับผิดชอบ :     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนนท์   เอี่ยมจินดา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายนนท์   เอี่ยมจินดา
      อีเมล :    Nonaiemjinda@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61 ต่อ    1106
      ห้องทำงาน : ห้องถ่ายเอกสาร   อาคารชีววิทยา1
      ตำแหน่ง :     พนักงานบริการฝีมือ
      งานที่รับผิดชอบ :     งานสำเนาเอกสาร

สายปฎิบัติการ

นางสาวกฤติกา   ณ เชียงใหม่

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวกฤติกา   ณ เชียงใหม่
      อีเมล :    sweetcmu@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : ห้องวิจัย parasite อาคารชีววิทยา 2  ชั้น 3
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเครือวัลย์   ทองเล่ม

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวเครือวัลย์   ทองเล่ม
      อีเมล :    kreuawan12@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารปฏิบัติการ ทางชีววิทยา 2  ชั้น 3
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์   แสนธิยะ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวจิราภรณ์   แสนธิยะ
      อีเมล :    ko_go4@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1) ชั้น 6
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นายณัฐกร   ยั่วยวน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายณัฐกร   ยั่วยวน
      อีเมล :    ynutthakon@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 2) ชั้น 8
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นายเดชภัทร   เดชะธนโภคิน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายเดชภัทร   เดชะธนโภคิน
      อีเมล :    -
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1) ชั้น 5
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน

นายปูชนีย์    กอบแก้ว

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายปูชนีย์    กอบแก้ว
      อีเมล :    puchaneek@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1) ชั้น 5
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นายวินัย    เสียงหวาน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายวินัย    เสียงหวาน
      อีเมล :    winai_siangwan@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน :อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 2) ชั้น 8
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นายสุลักษณ์    วุทธีรพล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายสุลักษณ์    วุทธีรพล
      อีเมล :    suluckcmu@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 2
      ตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายเสรี    ตันตรา

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายเสรี    ตันตรา
      อีเมล :    -
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคารชีววิทยา 1(ส่วนห้องปฏิบัติการ) ชั้น 3
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นายสมบัติ    ใจคำ

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายสมบัติ    ใจคำ
      อีเมล :    batman09@windowslive.com , sombat.j@cmu.ac.th
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน :อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 2) ชั้น 7
      ตำแหน่ง :     ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นายธนภัทร    เทพารักษ์

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นายธนภัทร    เทพารักษ์
      อีเมล :    zero_29188@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1) ชั้น 6
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นางสาวระพีพรรณ   มะหาวัน

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาวระพีพรรณ   มะหาวัน
      อีเมล :    rapeepun_pat@hotmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : ห้องปฏิบัติการกลาง อาคารปฏิบัติการ ทางชีววิทยา 2  ชั้น 3
      ตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์

นางสาววันทนีย์   ปุรณะสกุล

 
      ชื่อ - สกุล (ไทย) :   นางสาววันทนีย์   ปุรณะสกุล
      อีเมล :     wantanee.pura@gmail.com
      เบอร์โทร :     053-943346-61
      ห้องทำงาน : อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB 1) ชั้น 6
      ตำแหน่ง :     พนักงานปฏิบัติงาน